Design contest

REGLEMENT BINNENHOFINSIDEOUT

De ontwerpwedstrijd BinnenhofInsideOut daagt creatieve professionals en studenten uit om een concept te ontwikkelen voor een visuele manifestatie, een belevingsproject, in de omgeving van het Binnenhof. Waarmee de Haagse binnenstad ook tijdens de aanstaande renovatie van dit belangrijke onderdeel, een visueel aantrekkelijke en inspirerende plek blijft, die evenveel of méér bezoekers trekt dan normaal gesproken het geval is. En waarmee de grote historische én actuele betekenis van het Binnenhof voor Nederland en de Nederlandse samenleving zicht- en voelbaar wordt.

1. DOELSTELLINGEN ONTWERPWEDSTRIJD

De wedstrijd is een initiatief van FaberExposize en wordt aanbevolen door Dutch Design Foundation (onder ander organisator van Dutch Design Week ). Doelstellingen zijn:

 • creatieve professionals uit te dagen en een podium te bieden voor verrassende ideeën. Met als speciaal aandachtspunt dat deelnemers gestimuleerd worden over de eigen vakgrenzen heen te kijken;
 • door de deelname ook open te stellen voor studenten: het leveren van een bijdrage aan de praktische vorming van studenten aan creatieve opleidingen, in de vorm van een niet-alledaagse ontwerpopdracht waarvan de resultaten beoordeeld worden door een onafhankelijke jury;
 •  een praktische bijdrage te leveren aan de doelstelling van het Kernteam Omgeving Binnenhof (KOB), om de Haagse binnenstad tijdens de renovatie leefbaar, bereikbaar maar vooral ook aantrekkelijk voor bezoekers te houden;
 • de publieke belangstelling voor de creatieve sector in Nederland te vergroten, via publiciteit rondom de ontwerpwedstrijd.

2. DE OPDRACHT

Ontwerp een creatief en verrassend visueel concept voor de openbare ruimte rondom het Binnenhof, wat resulteert in een aantrekkelijk alternatief tijdens de gehele looptijd van de renovatie, gedurende welke periode (vijf en een half jaar) het Binnenhof niet toegankelijk zal zijn voor het publiek. Het concept moet bijdragen aan een aantrekkelijke binnenstad, die evenveel of zelfs meer bezoekers trekt dan nu.

Inhoud
Inhoudelijk moet het concept bijdragen aan de communicatie vanuit het KOB. Hierin staan de 800 jaar geschiedenis van het Binnenhof én de veranderende samenleving centraal. Lees hierover meer in het boekje ‘Renovatie Binnenhof met oog voor de omgeving’. Belangrijke aandachtspunten binnen het concept zijn verder:

 • de flexibiliteit om tijdens de hele looptijd van de renovatie verrassend te blijven;
 • verschillende doelgroepen aanspreekt en prikkelt: van toevallige passant tot iemand die specifiek het Binnenhof bezoekt, met speciale aandacht voor (internationale) toeristen en dagjesmensen, die van grote economische betekenis voor de stad zijn.

Deelnemers hebben binnen deze kaders alle inhoudelijke vrijheid, met als enige beperkende voorwaarde dat het concept géén boodschappen van (partij)politieke, religieuze of commerciële aard mag uitdragen.

Vorm
Qua gebruikte techniek dient het ontwerp allereerst de mogelijkheden van folie en/of geveldoek te benutten. Het is echter uitdrukkelijk de bedoeling dat deelnemers op zoek gaan naar innovatieve toepassingen en verrassende combinaties met andere on- en offlinetechnieken. De opgave is om een concept te ontwerpen dat verschillende doelgroepen aanspreekt, zintuigen prikkelt en aanknopingspunten biedt voor samenwerking met andere (creatieve) ondernemers en instellingen die de renovatie willen aangrijpen om initiatieven te ontplooien.

Voorwaarde is verder dat een ontwerp praktisch uitvoerbaar is. Innovatieve ideeën voor de technische uitvoering van het concept mogen onderdeel zijn van de inzending. Ook mag de eventuele uitvoering van het concept, voorafgaand aan of tijdens de renovatie, omwonenden en de renovatiewerkzaamheden niet tot last zijn.

3. DEELNAME, INSCHRIJVING EN PRIJZEN

Deelname aan de ontwerpwedstrijd BinnenhofInsideOut staat open voor iedereen die een creatief beroep uitoefent (grafisch designer, architect, fotograaf, productontwikkelaar en andere creatieve disciplines). Ook studenten aan relevante creatieve opleidingen kunnen meedoen. Deelnemers mogen meerdere inzendingen insturen. Ook is het mogelijk om als studio, bureau of collectief mee te doen.

Inzendingen van professionals (categorie I) en studenten (categorie II) worden in aparte jureringsronden beoordeeld, waarbij de identiteit van ontwerpers niet bij de jury bekend is (zie artikel 5). In beide categorieën worden prijzen toegekend:

Categorie I (professionals)
Eerste prijs: € 5.000,-
Tweede prijs: € 3.000,-
Derde prijs: € 1.500,-

Eervolle vermelding (maximaal 3): € 1.000,-

Categorie II (studenten)
Eerste prijs: € 2.500,-
Tweede prijs: € 1.500,-
Derde prijs: € 750,-
Eervolle vermelding (maximaal 3): € 500,-

De jury motiveert haar keuzes voor de winnende ontwerpen in een juryrapport dat onder andere via de site van de ontwerpwedstrijd kan worden gedownload.

4. FORMELE EISEN AAN INZENDINGEN

 • De inzending bestaat uit een pdf van maximaal 3 pagina’s A4 die het idee visualiseert, met maximaal twee afzonderlijke pagina’s toelichtende tekst.
 • Elke inzending dient voorzien te zijn van een titel of een motto, dat duidelijk in de presentatie is opgenomen én deel uitmaakt van de bestandsnaam.
 • Het ontwerp en toelichtende tekst mag geen persoonlijke gegevens bevatten (zie ook artikel 5).

Als een inzending niet aan deze voorwaarden voldoet en/of een deelnemer niet aan de inschrijvingsvoorwaarden onder punt 8 heeft voldaan, wordt het ontwerp niet toegelaten tot de jurering.

Inzenden voor 1 juli 2018 aan e-mail info@binnenhofinsideout.nl 

5. PERSOONLIJKE INFORMATIE

Om te garanderen dat juryleden niet bekend zijn met de persoonlijke gegevens van inzenders, moet elke deelnemer bij zijn/haar inzending een afzonderlijk bestand meesturen met een verklaring van geestelijk eigendom en persoonlijke gegevens. Het wedstrijdsecretariaat stelt hiervoor via de website een standaardformulier beschikbaar. Pas nadat de jury prijzen heeft toegekend, zullen de namen van inzenders aan de jury bekend worden gemaakt. Als een inzending geselecteerd wordt voor een tentoonstelling en/of met een prijs wordt gehonoreerd, kan de jury de inzender om aanvullende informatie vragen.

6. REALISATIE ONTWERP

Eventuele realisatie van een inzending ziet de initiatiefnemer als een losstaand traject. Mocht een prijswinnend ontwerp (geheel of deels) worden uitgevoerd, bij de renovatie van het Binnenhof dan wel in een andere context, dan zal de ontwerper op basis van marktconforme tarieven worden gehonoreerd en zal eerst een afzonderlijke en gedetailleerde samenwerkingsovereenkomst worden afgesloten.

7. TIJDPAD

Het secretariaat dat de ontwerpwedstrijd BinnenhofInsideOut begeleidt en coördineert, hanteert de volgende planning:

 • Inschrijven kan tot uiterlijk 14 maart 2018
 • Initiatiefnemer FaberExposize organiseert in week van 9 april 2018 rondleidingen voor deelnemers op een van haar vestigingen. Aldaar worden ook vragen beantwoord
 • Inzendingen dienen via de website ingestuurd zijn vóór 1 juli 2018
 • De jury beoordeelt inzendingen en kent tijdens DDW 2018 de prijzen en eervolle vermeldingen toe
 • Tijdens DDW 2018 organiseert initiatiefnemer een publiekstentoonstelling met een selectie van inzendingen, inclusief de prijswinnende ontwerpen en eervolle vermeldingen
 • Initiatiefnemer treedt op als curator van de tentoonstelling en bepaalt welke inzendingen worden getoond

8. INSCHRIJVEN

Inschrijven kan tot uiterlijk 14 maart via het online formulier op de website. Bij inschrijving accepteren deelnemers de voorwaarden die aan deelname worden gesteld. Zowel professionals als studenten dienen aan te tonen dat zij respectievelijk werkzaam zijn/een opleiding volgen in de creatieve sector. Concreet betekent dit:

 •  Voor deelnemers in de categorie ‘Creatieve beroepen’: een beknopt CV (max. 1 A4) of link naar compleet LinkedIn-profiel
 • Voor parttime- én fulltimestudenten: een kopie van hun studentenpas of ander inschrijvingsbewijs van een creatieve (beroeps)opleiding.

Iemand die op het moment van inschrijving als deelnemer zowel beroepsbeoefenaar is als een (part-time) opleiding volgt, mag in één van de twee categorieën deelnemen. De organisatie behoudt zich het recht voor inschrijvingen niet te accepteren als onvoldoende is aangetoond dat de deelnemer respectievelijk beroepsmatig actief is of een relevante opleiding volgt.

9. BEOORDELINGSCRITERIA

De jury hanteert bij het beoordelen van inzendingen en toekennen van prijzen de volgende criteria:

 • Originaliteit: hoe verrassend en oorspronkelijk is het idee dat aan de inzending ten grondslag ligt?
 • Effectiviteit: in hoeverre draagt het concept expliciet bij aan de doelstelling om de Haagse binnenstad aantrekkelijk te houden en extra bezoekers naar het gebied te trekken?
 • Breedte: is de uitwerking naar de verschillende belanghebbenden verenigd in het KOB* sterk genoeg en vormt het geheel een duidelijke koepel (paraplu of thema)?
 • Aansprekendheid: kan het ontwerp bij realisatie rekenen op brede publieke waardering?
 • Kwaliteit: zowel van de presentatie van het ontwerp als de begeleidende motivatie
 • Uitvoerbaarheid: is het idee praktisch en binnen een reëel budget (overeenkomstig kwaliteit en hetgeen bereikt kan worden) te realiseren, zonder overlast voor de omgeving en de partijen die de renovatiewerkzaamheden uitvoeren?

Deze criteria gelden voor inzendingen van beide categorieën deelnemers (creatieve beroepen en studenten). Voor het toekennen van prijzen zullen al deze criteria worden meegewogen. Eervolle vermeldingen kunnen ook worden toegekend aan ontwerpen die op één of meer van deze criteria hoog scoren.

* Het Kernteam Omgeving Binnenhof bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende organisaties; Bureau Binnenstad namens Stichting Binnenstad Den Haag, Den Haag Marketing, ProDemos, Gemeente Den Haag, Rijksvastgoedbedrijf en de culturele sector.

10. ONVOORWAARDELIJK JURYOORDEEL

De initiatiefnemer, FaberExposize, laat de boordeling van de inzendingen en toewijzing van de prijzen over aan een daarvoor samengestelde jury en zal zich onvoorwaardelijk conformeren aan de uitslag. Over die uitslag is geen discussie en/of correspondentie voorzien. Indien er naar oordeel van de jury onvoldoende inzendingen in aanmerkingen komen voor het toekennen van alle beschikbare prijzen, kan zij besluiten minder prijzen uit te reiken.

11. JURY

De jury bestaat uit: voorzitter Hedy d’Ancona en de leden Marco Esser, Martijn Paulen, Conrad van Tiggelen, Michiel Middendorf, Mary Hessing, Job Smeets en Eric Verkerk.

12. PUBLICITEIT EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het intellectueel eigendom van elk ontwerp blijft te allen tijde volledig berusten bij de inzender. Door deel te nemen verleent de ontwerper (individueel, of als studio, bureau, dan wel collectief), toestemming aan de initiatiefnemer tot alle communicatie over de inzending die direct aan de wedstrijd gerelateerd is. Daarbij zullen naam en toenaam van de deelnemer steeds duidelijk worden vermeld.

Deelnemers verklaren en garanderen dat voor zover zij weten of redelijkerwijs behoren te weten het (gebruik van) het ontwerp niet onrechtmatig is jegens derden en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden, dan wel op geen enkele wijze onderwerp is van een geschil omtrent rechten van derden. Het secretariaat van de wedstrijd en de jury hebben het recht om het ingediende ontwerp te weigeren en/of niet te beoordelen indien zij vermoedt dat er sprake is van inbreuk op rechten van derden.

Initiatiefnemer zal in 2018 minimaal één tentoonstelling inrichten met een overzicht van inzendingen dat daar naar haar oordeel voor in aanmerking komt. In elk geval zullen daar de prijswinnaars en eervolle vermeldingen aan een breed publiek worden getoond. Een deelnemer mag desgewenst zijn of haar inzending gebruiken buiten de ontwerpwedstrijd waarvoor deze werd ingezonden, echter alleen met vermelding van de naam van de ontwerpwedstrijd en die van de initiatiefnemer en altijd na overleg vooraf, waarbij de initiatiefnemer beoordeelt of zoiets zijn belangen niet beperkt of schaadt.

Wedstrijdsecretariaat
Binnenhof InsideOut!
Zwarte Mees 7
1423 NH Uithoorn
Nederland
info@binnenhofinsideout.nl

© InsideOut! / FABEREXPOSIZE